สธ. ยัน “แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ” เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาอีกด้วย

สธ. ยัน “แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ” เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาอีกด้วย

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 1 กรกฎาคม 2560 ) นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ยกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สัมภาษณ์ กรณีตัวแทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ตั้งข้อสังเกตถึงการแก้ไขร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ว่าผิดต่อหลักรัฐธรรมนูญนั้น

ขอชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้ ​1. ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยคำสั่งดังกล่าวออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ และมีองค์ประกอบอื่นๆ ดังนี้

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 คนผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 4 คน ผู้แทนหน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน และมีภาคประชาชน จำนวน 5 คน ได้แก่นายอัมมาร สยามวาลา  ​มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ​มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นางยุพดี ศิริสินสุข​​ผู้แทนองค์กรเอกชน (ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีฯ)​

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ​ ผู้แทนองค์กรเอกชน (ด้านผู้สูงอายุ) นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ​กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพซึ่งจากองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีภาคประชาชนจำนวน 5 คน เข้าร่วมในการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

​2. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 วรรคสอง กำหนดว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

​ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดว่าจะต้องมีภาคประชาขนเข้าร่วมในกระบวนการยกร่างกฎหมายด้วย แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนมาเข้าร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (ประชาพิจารณ์)  มีภาคประชาชนเข้าร่วมในสัดส่วนจำนวนที่มากกว่าภาครัฐและภาควิชาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยมิได้มีการปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาพิจารณ์ 4 ภาคนั้น ได้ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

โดยในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นหมายเลข 3 ที่เป็นตารางเปรียบเทียบพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว  ได้ระบุเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งความเห็นของเสียงส่วนน้อยของคณะกรรมการ ฯ ว่ามีความเห็นในแต่ละประเด็นมาตราอย่างไรด้วย

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
สธ. ยัน “แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ” เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาอีกด้วย [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/%e0%b8%aa%e0%b8%98-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9e-%e0%b8%a3-%e0%b8%9a-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81/ ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**