โดดเด่นดอทคอม ศัลยกรรม เสริมจมูก รีวิวศัลยกรรม ศัลยกรรมจมูก ทำจมูกที่ไหนดี ตาสองชั้น เสริมคาง ปากบาง เสริมหน้าอก ดูดไขมัน ร้อยไหม ศัลยกรรมเกาหลี

สาธารณสุขยัน สมุนไพรหมอแสง “สูตรนี้ยังไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่มีประวัติการใช้เป็นยามาก่อน”

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอมรายงานว่า วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการรักษาโรค ว่า

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรไทย

โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“ขณะนี้ ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรเป็นอาหารเสริม และรักษาโรคหลายชนิด เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ไม่นิ่งนอนใจ ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลประชาชนที่ต้องการรับสมุนไพร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลตนเอง และวิธีการดูแลสุขภาพต่าง ๆ

เช่น อาหาร การพักผ่อน การทำสมาธิ การออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แจกสมุนไพร ได้หารือร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

อาทิ การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับสมุนไพรรักษามะเร็ง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และเป็นไปตามระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

“สมุนไพรสูตรนี้ยังไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่มีประวัติการใช้เป็นยามาก่อน จึงต้องใช้เวลาพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้แจกยาสมุนไพร ดำเนินการวิจัยร่วมกัน

ขณะนี้ ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ขอให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการทำงาน อีกทั้งการดูแลรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ไม่เฉพาะการใช้สมุนไพรไทย หรือยาแผนปัจจุบัน ไม่อยากให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษา  ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต เพื่อให้มีความรอบรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และโรคที่พบใหม่ ๆ” นายแพทย์เจษฎา กล่าว

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม