“หมอวิศิษฎ์” ขานรับนโยบาย “เมดิคัลฮับ” ชู “จังหวัดปราจีนบุรี” เมืองแห่งสมุนไพร ภายใต้แนวคิด “อภัยภูเบศร์ Model”

“หมอวิศิษฎ์” ขานรับนโยบาย “เมดิคัลฮับ” ชู “จังหวัดปราจีนบุรี” เมืองแห่งสมุนไพร ภายใต้แนวคิด “อภัยภูเบศร์ Model”

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

 

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสบส.บูรณาการทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ได้จัดตั้งเมืองสมุนไพร ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เชียงราย สกลนครและปราจีนบุรี

โดยเลือกจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องเมืองสุขภาวะดี ( Wellness City ) แบบครบวงจรที่มีความหลากหลาย อาทิ สปา นวดไทย การรักษาพยาบาลทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันการดูแลสุขภาพระยะยาว การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์การค้าด้านสุขภาพและการจัดประชุม เป็นต้น

การพัฒนาจะต้องมีปลอดภัยและทันสมัย ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดำเนินงานภายใต้ในรูปแบบของประชารัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “อภัยภูเบศร์ Model”

ข้อมูลจากกรมท่องเที่ยวในปี 2559 พบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ มีจำนวนประมาณ 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 11 ส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออก เช่น จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่นและเกาหลี รองลงมาคือ ยุโรปและเอเชียใต้ นิยมเดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลและเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ สร้างรายได้มากถึง 1,604 พันล้านบาท ทั้งนี้ข้อมูลการบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่าในปี 57มีมูลค่ากว่า 9ล้านบาท มีผู้มารักษา 117,270 คน ซึ่งในปี 58 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 9,804,651 บาท และผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 255,456 คน

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าจังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านในการรักษาแพทย์แผนไทยแบบพื้นบ้าน และมีหน่วยงานหลักอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร

และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผลิตบุคลากรสำหรับบริการด้านแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะเป็นที่แรกของไทย ในส่วนของชุมชนได้รวมกลุ่มเพาะปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ ที่เป็นส่วนประกอบหลักสำหรับแพทย์แผนไทย ถือเป็นจุดแข็งของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม สภาวะแวดล้อม อากาศที่สมบูรณ์ นับได้ว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงในประเทศและต่างประเทศ และประชาคมอาเซียน

โดยการดำเนินงานจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Wellness City แบบครบวงจร นำร่อง ณ จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลงานอย่างเป็นทางการและพัฒนาเกณฑ์และองค์ประกอบสำคัญของ Wellness City เช่น มิติด้านธรรมชาติบุคลากรวัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมบริการสุขภาพการท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจความพร้อมในจังหวัดอื่น เพื่อพัฒนาต่อยอดการเป็นเมืองสุขภาวะดี ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกระบี่ เป็นต้น สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศ

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
“หมอวิศิษฎ์” ขานรับนโยบาย “เมดิคัลฮับ” ชู “จังหวัดปราจีนบุรี” เมืองแห่งสมุนไพร ภายใต้แนวคิด “อภัยภูเบศร์ Model” [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/261538.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**