“หมอวีรวุฒิ” ชี้ “พยาบาลผู้ประสานโรคมะเร็ง” สำคัญมาก ขนาด “รพ.ระดับทุติยภูมิ” ยังไม่ครอบคลุม ล่าสุดจัดอบรมครูพี่เลี้ยงให้เร่งด่วน

“หมอวีรวุฒิ” ชี้ “พยาบาลผู้ประสานโรคมะเร็ง” สำคัญมาก ขนาด “รพ.ระดับทุติยภูมิ” ยังไม่ครอบคลุม ล่าสุดจัดอบรมครูพี่เลี้ยงให้เร่งด่วน

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้  ( 15 พฤษภาคม 2560 )  ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง” ว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา และออกแบบระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งระบบของกระทรวงสาธารณสุขให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับความท้าทาย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ด้านโครงสร้างบุคลากรและคุณภาพบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายสาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาประชาชนด้านโรคมะเร็ง ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ประการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลาการรอคอย และสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน

กรมการแพทย์ จึงได้มอบหมายให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยขับเคลื่อนผ่าน 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน

โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการตามนโยบายและความมุ่งหวังของรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทุกระดับในเขตพื้นที่ ซึ่งการวางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนการประสานงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินพบว่าพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วย

ตลอดจนจัดการกับข้อมูลตัวชี้วัดและมีระบบเครือข่ายข้อมูลในกลุ่มเขตบริการ ปัจจุบันการกระจายของพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง
ในแต่ละเขตสุขภาพยังไม่ครอบคลุม

โดยเฉพาะสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญ ในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา ตลอดจนการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการรักษาจากสถาบันมะเร็ง 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง”  เพื่อส่งเสริมให้ทีมพยาบาลมะเร็งในส่วนของโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคและโรงพยาบาลแม่ข่ายจาก 12 เขตสุขภาพ มีความรู้ และหลักการในการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง ในเขตสุขภาพ

และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการอบรมหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งในพื้นที่ เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและเป็นเครือข่ายการประสานงานที่มีความเข้มแข็งของเขตสุขภาพ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็งต่อไป

 

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
“หมอวีรวุฒิ” ชี้ “พยาบาลผู้ประสานโรคมะเร็ง” สำคัญมาก ขนาด “รพ.ระดับทุติยภูมิ” ยังไม่ครอบคลุม ล่าสุดจัดอบรมครูพี่เลี้ยงให้เร่งด่วน [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/261873.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**