หลังจากที่ สมาชิกเว็บไซต์พันทิป ได้ตั้งกระทู้ “เกือบไม่ได้เข้าประเทศ เพราะปกพาสปอร์ตไทย” เพื่อแชร์ประสบการณ์ว่าเกือบต้องประสบกับปัญหา เมื่อได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับสีของปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยล่าสุดกรมการกงสุลได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

1.กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลได้เริ่มโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่1 ในปี 2548 ซึ่งหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาจะมีปกสีแดงเลือดหมูและปัจจุบันยังมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่1 บางส่วนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่

news12-1

2.คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 จากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2555 กรมการกงสุลได้ส่งตัวอย่างหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่2 จํานวน 4 ประเภท

คือ 1. หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (ปกสีน้ำตาล) 2. หนังสือเดินทางราชการ (ปกสีน้ำเงิน) 3. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดง) และ 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกสีเขียวและไม่ใช่หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการฝังไมโครชิพ)พร้อมรายละเอียดรูปเล่มและคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงให้กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อให้แจ้งข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่กรมการกงสุลจะเริ่มผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะท 2 ให้กับประชาชนในเดือนมกราคม 2556

3.ตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2548 จนถึงปัจจุบัน กรมการกงสุลได้ผลิตหนังสือเดินทางให้กับประชาชนไทยแล้วกว่า 10 ล้านเล่ม และไม่เคยได้รับรายงานการพบการปลอมแปลงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่น ๆ แต่อย่างใด

อนึ่ง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2 มีการพัฒนารูปแบบให้เป็นสากลมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization- ICAO) และได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุอย่างดีมาใช้ในการผลิต เป็นผลให้การปลอมแปลงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยทําได้ยากมากขึ้น

ที่มา sanook

เรื่องน่าสนใจ