Thailand Passport isolated on white background

สำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ทำพาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตหมดอายุ รู้หรือยังว่า กรมการกงสุลเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางทุกประเภทในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558, ยกเว้น วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558

โดยเปิดให้บริการที่กรมการกงสุล

  • ถนนแจ้งวัฒนะ
  • สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า
  • บางนา – ศรีนครินทร์ และ
  • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในภูมิภาคทุกแห่ง

โดยหนังสือเดินทางจะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

ที่มา กรมการกงสุล

เรื่องน่าสนใจ