ที่มา: Voice TV

กรมการแพทย์เดินหน้าโครงการ ใส่ฟันเทียม ให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส 300ราย ฟรี ตั้งแต่วันนี้-กันยายน 58 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผย การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน และรากฟัน เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมการแพทย์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการในระดับตติยภูมิด้านทันตกรรมและฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้ป่วย 

เป็นการให้บริการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านทันตกรรม จึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

132

สำหรับผู้ป่วยที่รอรับบริการฟันเทียมและรากฟันเทียมมีเป็นจำนวนมาก และ สถาบันทันตกรรม ได้จัดให้มีโครงการ “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่สูญเสียฟันทั้งปากจำนวน 300 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันเทียมเคี้ยวอาหารได้ และทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มดำเนินการใส่ฟันเทียมแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรื่องน่าสนใจ