กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาศักยภาพการตรวจยืนยันเชื้อแอนแทรกซ์และโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ์ทางห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้สงสัยติดเชื้อ สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BIOSAFETY LEVEL (BSL3) LABORATORY) เผยกรณีเกิดโรคระบาดเหตุฉุกเฉินสามารถตรวจยืนยันผลได้ภายใน 3 วันทำการ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยเชื้อแอนแทรกซ์ทางห้องปฏิบัติการจากผู้ป่วย ต้องสงสัยติดเชื้อ เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้ได้ผลยืนยันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับสามารถเตรียมป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างเต็มที่ การยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยได้รวดเร็ว จึงมีส่วนสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบด้านห้องปฏิบัติการและประสานกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการส่งต่อสิ่งส่งตรวจมาเพื่อดำเนินการตามภารกิจต่อการตอบสนองการป้องกันควบคุมโรคแอนแทรกซ์ โดยห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เปิดให้บริการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) จากสิ่งส่งตรวจ (เลือด เสมหะ อุจจาระ ป้ายแผล) ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโตและ ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และวิเคราะห์สเปคตรัมโปรตีนของเชื้อ ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass Spectrometry ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BIOSAFETY LEVEL (BSL3) LABORATORY) ซึ่งบุคลากรจะต้องสวมชุดอวกาศป้องกันอันตรายจากเชื้อ Bacillus anthracis ห้องปฏิบัติการสามารถ รายงานผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กรณีเกิดโรคระบาดเหตุฉุกเฉิน สามารถตรวจยืนยันผลได้ภายใน 3 วันทำการ

 

เว็บโดดเด่นดอทคอม 

เรื่องน่าสนใจ