กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสมุนไพร การสกัด การเตรียมสูตรตำรับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สนับสนุน ทางวิชาการที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ในการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ และให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่ยังประสบปัญหา ในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร โดยตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เกินมาตรฐานกำหนด รวมถึงในบางครั้งตรวจไม่พบสมุนไพรที่เป็นองค์ประกอบในตำรับ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และสถาบันวิจัยสมุนไพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้านเครื่องสำอาง” เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสมุนไพร การสกัดสมุนไพร การเตรียมสูตรตำรับ รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในครั้งนี้ จะเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีสถานที่ผลิตเป็นของตนเอง มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในสูตรตำรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ่านการจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรืออยู่ระหว่างการยื่นจดแจ้ง


เรื่องน่าสนใจ