ที่มา: TNN 24

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตและสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดงาน “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มี.ค.ของทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเข้าถึงศักยภาพ และความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลก 

โดยนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบผู้ที่มีภาวะเป็นดาวน์ซินโดรมสูงถึง 1 ใน  800-1,000 คน โดยฐานข้อมูลประชากรปี2558 พบว่า ประชากรไทยเป็นดาวน์ซินโดรม 70,000-80,000 คน โดยกลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม เป็นภาวะที่เกิดจากยีนหรือสารพันธุกรรมบนโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินเป็น 3 แท่ง ซึ่งปัญหาจากโครโมโซมนี้ ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา ทำให้เด็กกลุ่มนี้มักมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันในลักษณะเฉพาะตัว

37

ขณะเดียวกันยังมีปัญหาประชากรกลุ่มอาการดาวน์อีกจำนวนมาก ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ จากอัตราการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในปี2556 ที่มีเพียงร้อยละ 8.4 และขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนร่วมซึ่งในปี2557 ที่มีเพียง 26,250 คน หากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตรวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอัตราที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป


ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต มอบหมายให้ สถาบันราชานุกูล ส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ พัฒนาศักยภาพของเด็กกลุ่มนี้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ รวมทั้งวางแนวทางการเลี้ยงดูด้วยหลัก 3 H เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงดูต่อเนื่อง คือด้าน Health หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำตั้งแต่วัยทารกและติดตามต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคของอวัยวะต่างๆที่จะรบกวนการเรียนรู้

ด้าน Hope ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ ให้โอกาสและสนับสนุนให้เด็กดูแลตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว ประกอบอาชีพ และมีชีวิตอิสระอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และ ด้าน Heart ผู้ปกครองต้องสร้างความรักให้ความใกล้ชิดเข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องน่าสนใจ