ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 31  สิงหาคม 2560 ) นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนามาตรวิทยาด้านเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ด้านเครื่องมือวัดทางการแพทย์ร่วมกันของทั้งสามฝ่าย

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)

โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำคู่มือมาตรฐาน วิธีการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ พัฒนาระบบการทดสอบรับรองเฉพาะแบบให้เกิดขึ้นเพื่อลดจำนวนเครื่องมือวัดทางการแพทย์คุณภาพต่ำที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศ พัฒนาการสอบย้อนกลับสู่มาตรฐานแห่งชาติไปยังเครื่องมือวัดทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ และร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและขีดความสามารถบุคลากรของภาครัฐและเอกชน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด 2) เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง และ 3) เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด

โดยได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมาใช้เป็นวิธีการเดียวกันในการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในประเทศ เครื่องมือวัดทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นสําหรับการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาล ดังนั้นการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ชนิดต่างๆ จึงต้องมีความแม่นยำ เที่ยงตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการทดสอบที่พัฒนาขึ้นของ 3 หน่วยงาน จะถูกนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับระบบการทดสอบและสอบเทียบของประเทศ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาล ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ทั้ง 3 ฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ของกองวิศวกรรมการแพทย์ (http://medi.moph.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5680 ในวันและเวลาราชการ       

เรื่องน่าสนใจ