ที่มา: dodeden

เหลือเวลาอีก 10 วันจะสิ้นปีงบประมาณ โดยนอกจากเร่งลุยปราบปรามหมอเถื่อน คลินิกเสริมความงามเถื่อน คลินิกศัลยกรรมเถื่อนแล้ว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยังลงพื้นที่ตำบลช้างตะลูด จ.เพชรบูรณ์ นำระบบบริหารแบบประชารัฐมาใช้

ทั้งนี้ก็เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนแปลงขยะเป็นเงิน  ออกกฎหมายสุขภาพระดับท้องถิ่น 3 ฉบับคุมมาตรฐานตลาดสด ยุงลาย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เผยผลดำเนินงานกว่า 1 ปี ขยะทั้งตำบลลดจากเดือนละ 30 ตันเหลือ17-18 ตัน ไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้าน  การเจ็บป่วยของประชาชนจาก หนู  แมลงสาบ แมลงวัน ยุงลดลงอย่างชัดเจน

1932199_646612508720628_1340147852_n

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอมได้รับเอกสารแจ้งว่า วันนี้ ( 20 กันยายน 2559 ) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ กรมสบส.ได้เน้นการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการร่วมจัดการสุขภาพ

โดยพัฒนาตำบลที่มีทั้งหมด 7,255 ตำบลเป็นตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ มีอสม.เป็นแกนนำร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยประชาชน 5 กลุ่มวัย

ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้พิการ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ชุมชน  และมีนโยบายจัดเวทีประชุมวิชาการในภาคของประชาชน โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับพื้นที่อื่นๆ ให้เกิดมุมมองแนวคิดใหม่ นำไปประยุกต์ขยายผลในพื้นที่ต่อไป

thumbnail_%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%aa-20-9-59

อธิบดีกรมสบส.กล่าวต่อว่า พื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานจัดการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน หรือตำบล ล้วนเกิดมาจากการที่ทุกคนเห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องตัวเอง ต้องร่วมรับผิดชอบ อย่างเช่นที่ตำบลช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งมีประชากร 7,500 กว่าคน  นายกอบต.และผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของตำบล เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ

เช่นโรคเรื้อรัง อาหารปลอดภัย  การเฝ้าระวังสภาวะโภชนาการ  เรื่องที่โดดเด่นของตำบลแห่งนี้คือ การออกมาตรการสังคมคือข้อบัญญัติของอบต.ด้านสุขภาพ 3 ฉบับเป็นตำบลแรกของประเทศ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ได้แก่การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตลาด มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลดความเสี่ยงเกิดโรค โดยมีการแยกขยะและจำหน่ายเป็นเงินออมทรัพย์ครอบครัวและเป็นกองทุนฌาปนกิจชุมชน  เริ่มดำเนินการในปี 2558   เดือนแรกสามารถเก็บขยะได้ 30 ตัน

ส่วนใหญ่เป็นขวดเหล้า ขวดเบียร์  แนวโน้มลดลงเรื่อยๆในระยะหลังนี้เหลือเดือนละประมาณ 17-18  ตัน ส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มบรรจุขวด เช่นน้ำผลไม้  ผลจากความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชน ประชาชนในชุมชน  ทำให้ทั้งตำบลไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้าน เป็นตัวอย่างการดำเนินงานของพื้นที่ที่น่าชื่นชมมาก

นายจงรักษ์ หนูทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ช้างตะลูด กล่าวว่า  ผลจากการที่นายไสว  คำพุฒ นายกอบต.ได้ลงนามออกข้อบัญญัติของอบต. 3 ฉบับ และจัดการขยะเปลี่ยนเป็นรายได้ในชุมชน บ้านทุกหลังไม่มีถังขยะตั้งอยู่หน้าบ้าน มีผลดีต่อสุขภาพประชาชน สัตว์นำโรคสำคัญ 4 ชนิด

ได้แก่หนู แมลงสาบ แมลงวัน และยุง  ลดลงมาก  การเจ็บป่วยของประชาชนลดลงอย่างชัดเจน เช่น โรคไข้เลือดออกปีนี้ไม่พบผู้ป่วยเลย เพราะยุงไม่มีแหล่งวางไข่ ขณะที่ช่วง 2 ปีก่อนนี้พบปีละประมาณ 30 คน   โรคอุจจาระร่วงก็ลดลงจาก 2 ปีก่อนที่พบปีละ 100 กว่าคน  ปีนี้พบผู้ป่วยประมาณ 23 คนเท่านั้น  และไม่พบผู้ป่วยโรคฉี่หนู        จำนวนผู้ป่วยรายวันที่ใช้บริการที่รพ.สต.ตำบลช้างตะลูด ลดลงประมาณร้อยละ 30

ขณะนี้อบต.ช้างตะลูดได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อสม. ผู้นำชุมชนใน 13 หมู่บ้านในตำบลทุกเดือน สามารถติดตามปัญหาอุปสรรคและทำให้แผนงานของตำบลโดยเฉพาะด้านสุขภาพได้ผลดี 

สำหรับที่ตำบลช้างตะลูด ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเตียง 8 คน  มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 602  คน ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งสะท้อนได้จากปัญหาขยะขณะนี้ ที่พบขวดเครื่องดื่มสำเร็จรูปมากอันดับ 1 โดยจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคเครื่องดื่มบรรจุขวดสำเร็จรูปเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลลง

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการปราบปรามหมอเถื่อน คลินิกเสริมความงามเถื่อน คลินิกศัลยกรรมเถื่อน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ฝากเรื่องไว้กับรองอธิบดี และ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) คนต่อไป  ก็คือ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส่วน นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะไปนั่งตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

สำหรับแฟนๆ ชาวเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม สบายใจได้ เราจะทำงานสานต่อกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนใหม่  ดังนั้นท่านสามารถแจ้งเบาะแส สอบถาม ปรึกษาปัญหาการเสริมความงามไม่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบหมอที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกกฎหมาย 

รวมทั้งแจ้งหมอเถื่อน สถานพยาบาลเถื่อนต่างๆ มาได้โดยกดไลค์ที่ เฟสบุ๊คโดดเด่นดอทคอม  www.facebook.com/dodeden  หรือ เว็บไซต์ www.dodeden.com ตลอด 24 ชั่วโมง   

เรื่องน่าสนใจ