กรม สบส. หนุน อัพเกรดสปาไทย ให้ได้มาตรฐานสู่ระดับโลก

กรม สบส. อัพเกรดสปาไทย สู่สากล ด้วยเครื่องหมายการันตีมาตรฐานโลก 3 ระดับ Platinum Gold และ Silver เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โกยเงินเข้าประเทศ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)กล่าวว่า กรม สบส. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระดับมาตรฐานสปาไทยให้เทียบชั้นระดับสากลมายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยจะสนับสนุนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ให้ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (Thai World Class Spa) มี 3 ระดับได้แก่

  • ระดับ แพลทตินัม (Platinum) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู 5 ดาว
  • ระดับโกลด์ (Gold)และระดับ
  • ซิลเวอร์ (Silver)

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยสถานประกอบการ ต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุใบรับรองนั้น สปาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสปาระดับสากล ที่ กรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมกันพัฒนา มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ

  1. สถานที่และสิ่งแวดล้อม เน้นตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความเป็นธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน สัมผัสบริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
  2. บุคลากร ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเดิม ที่สำคัญคือต้องสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  3. การบริการ เน้นความครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
  4. ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีระบบตรวจสอบมาตรฐานสม่ำเสมอ และ
  5. การบริหารและจัดการองค์กร มีการพัฒนาบุคลากร มีคู่มือดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เน้นจริยธรรม มีธรรมาภิบาล สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลต้องถูกประเมินทั้ง 5 ด้าน

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีสปาที่ได้รับการพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเป็นระดับ Gold จำนวนทั้งสิ้น 24 แห่ง สถานประกอบการที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานระดับสากล

สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง  www.thaispa.go.th หรือสอบถาม กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18411 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องน่าสนใจ