กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลในปี พ.ศ.2552 ซึ่งมีอายุครบ 10 ปี รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯก่อนสิ้นปี หากชักช้าอาจสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ก็จะถึงวันสิ้นสุดปีปฏิทิน พ.ศ.2562 ซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญของสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลครบ 10 ปี ซึ่งจะต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกทุกแห่งจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกๆ 10 ปี เพื่อคงสภาพการเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ โดยสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ภายในปี พ.ศ.2552 จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการวันสุดท้ายของปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 กับกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ และเมื่อผู้ประกอบกิจการได้ยื่นคำขอกับผู้อนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ แต่หากไม่ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2562 แล้วจะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลโดยทันที ไม่สามารถให้บริการต่อได้

 

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับสถานพยาบาลเอกชนที่จะต้องต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2562 แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 15 แห่ง จาก 380 แห่งทั่วประเทศ และคลินิก 253 แห่ง จาก 5,997 แห่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หากไม่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนพ้นกำหนดแล้วก็จะถือว่าเป็นสถานพยาบาลเถื่อนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ประกอบกิจการมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในเขต กทม.ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18102-5 และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

เรื่องน่าสนใจ