กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เผยผลสำรวจประชาชนด้านพฤติกรรมฐานช่วงวิถีชีวิตใหม่ New Normal ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในช่วงการระบาดของโรควิด-19 พบประชาชนตื่นตัว สวมหน้ากาก ล้างมือ สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว แต่ห่วงการกินอาหารร่วมกับผู้อื่นและ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นแนวทางการปฏิบัติตน การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัย ไข้เจ็บ การปฏิบัติสุขบัญญัติ 10 ประการ จะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วย ทำกิจกรรมประจำวันอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะในช่วง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal การละเลยไม่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น และมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา จึงได้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์พฤติกรรมฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในช่วงที่มี การระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้สุขบัญญัติเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์โรคโควิด-19

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า จากการสำรวจรายงาน ผลการเฝ้าระวังฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติช่วงการระบาดโรคโควิด-19 (ข้อมูลวันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2563) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 577 คน พบว่าระดับพฤติกรรมฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติอยู่ในระดับดี ด้านพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตาม สุขบัญญัติมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์เจล ร้อยละ 98.8 และหมั่นสังเกตอาการหรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอุบัติภัยหรือโรคระบาดตามที่ส่วนราชการกำหนด ร้อยละ 98.4 ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติน้อยที่สุด คือ การสระผมทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน ไม่ปฏิบัติร้อยละ 47.8 รองลงมา การกินอาหารเป็นชุดสำหรับ 1 คน ไม่ปฏิบัติร้อยละ 32.2 และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสม่ำเสมอ ไม่ปฏิบัติร้อยละ 26.9 ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติให้เป็นนิสัย และเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิถีชีวิตใหม่ที่สังคมต้องมีการปรับตัวเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทุกช่วงชีวิตอีกด้วย


 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ