กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive (WHB) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะและ เจตคติที่ดี สามารถประกอบอาชีพการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 

กรม สบส

 

บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ เพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะผู้ศึกษาหลักสูตร Wellness & Health Care Business Opportunity for Executive รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีมาตรฐานครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งสถานที่ บริการ และความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ยื่นขอขึ้นทะเบียนเข้ามาในระบบแล้วกว่า 6,500 ราย ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีผู้ให้บริการ ประมาณ 20,000 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกับประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่างงานที่มีความสนใจและมีความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ได้มีโอกาสไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม จึงเป็นที่มาของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ของกรม สบส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สนับสนุนค่าฝึกอบรม ค่าที่พัก และหลักสูตร WHB ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่จะประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และมีการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับรายได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเริ่มฝึกอบรมในพฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี

 

 

 

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรม สบส.จะให้การสนับสนุน และรับผิดชอบในการพิจารณา และให้การรับรองหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ วิทยากร และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดอบรมตามโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะแบ่งเป็น 14 ระยะๆ ละ 9 รุ่น จำนวน 116 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 5,040 คน ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ให้บริการฯ ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ อ.จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2122163

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ