ที่มา: dodeden

นายเชิดชัย  สนั่นศรีสาคร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเส้นทาง  ในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 879 เส้นทางวิ่งพิษณุโลก-บางมูลนาก และ สายที่ 629 เส้นทางวิ่งบางมูลนาก – บึงสามพัน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว  โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2560

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 เส้นทางสายที่ 879 เส้นทางวิ่งพิษณุโลก – บางมูลนาก กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถลักษณะมาตรฐาน 2) จำนวน 2 – 3 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 81 บาท รวมระยะทางตลอดสาย 129 กิโลเมตร

ส่วนสายที่ 629 เส้นทางวิ่งบางมูลนาก – บึงสามพัน ให้ใช้รถโดยสารธรรมดาและหรือรถสองแถว (รถลักษณะมาตรฐาน 3) จำนวนรถ 2 – 3 คัน  เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) แบ่งเป็น เส้นทางบางมูลนาก – บึงสามพัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 43 บาท ระยะทางตลอดสาย 88  กิโลเมตร และ ช่วงบางมูลนาก – บ้านดงขุย เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) กำหนดอัตราค่าโดยสารตลอดสาย 26 บาท ระยะทาง 54 กิโลเมตร

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถแผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ หรือประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 1 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8516 เส้นทางสายที่ 879 เส้นทางวิ่งพิษณุโลก-บางมูลนาก สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5524 5280

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5699 0372  สำหรับสายที่ 629 เส้นทางวิ่งบางมูลนาก – บึงสามพัน สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์  โทร. 0 5671 1474  ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องน่าสนใจ