ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2560 ) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560 จำนวน 3,131 คน

ประกอบด้วย แพทย์ 2,120 คน ทันตแพทย์ 660 คน และเภสัชกร 351 คน เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในทิศทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรใหม่ก่อนไปปฏิบัติงาน

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายการทำงาน คือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ดังนั้นแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ เสมือนเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะได้สัมผัสและดูแลประชาชนทุกพื้นที่

ขอให้บุคลากรทั้ง 3 วิชาชีพ ทุกคนได้จดจำและยึดค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปลูกฝังในจิตวิญญาณ จะทำให้ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไปถึงเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี

ทั้งนี้ ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย M : Mastery  เป็นนายตนเอง ต้องชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ ต้องเป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี เอาชนะความโลภ โกรธ หลงให้ได้ O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานทุกอย่างทำเพื่อประชาชนสุขภาพดี ดังคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ในการทำงานคำพูดเป็นสิ่งสำคัญต้องพูดจริง พูดถูกเวลา พูดมีประโยชน์ คำพูดต้องไม่มีโทสะ และพูดด้วยความเมตตา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม ปฏิบัติตัว และใช้คำพูดที่ดี โน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

ขณะนี้ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนมาก จากข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2558 ปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 18,258 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 2,035 คน การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 ต่อ 800 คน

เช่นเดียวกับทันตแพทย์ มี 5,189 คน ให้บริการประชาชนอัตรา 1: 9,352 คน ซึ่งการให้บริการที่เหมาะสมคือ 1: 500 คน บุคลากร 2 สายงานนี้จึงมีภาระงานหนัก กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งการผลิตเพิ่มและดูแลระบบสวัสดิการ ความก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อรักษาบุคลากรไว้ในระบบให้นานที่สุด

การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ในแต่ละเขตสุขภาพ และทำความเข้าใจบริบทพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงาน โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

เรื่องน่าสนใจ