ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กลาโหม ยุติธรรม ฯ สำนักงานตรวจแห่งชาติ กทม. ประชุมทางไกล ผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

ชี้แจงนโยบายการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย เพื่อให้พร้อมดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

thumbnail_dsc_0210

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่าได้ชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณในการรองรับนโยบาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะเน้นการดำเนินการด้านการคัดกรองและด้านมาตรฐานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ

ทั้งในระบบสมัครใจบำบัด บังคับบำบัดและต้องโทษ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงาน ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดทุกสังกัด

thumbnail_dsc_0200

ทั้งนี้  ได้กำชับให้หน่วยงานทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ 1. เข้มข้นงานป้องกันอย่างต่อเนื่อง  อาทิ โครงการ  To Be Number One  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

2.จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และในสังกัดกรมสุขภาพจิต การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การถอนพิษยา ปรับสภาพร่างกายจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งไม่คิดกลับไปใช้ยาเสพติดอีกให้ผู้เสพ ผู้ติดเข้าถึงบริการ ทั้งทางกาย และทางจิตใจอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ

3.มีระบบการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะวัยรุ่น มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตัวเองจากสารเสพติดได้

รวมทั้งระบบข้อมูลการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ใหม่ ประมวลข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

135755-new-141954

“เราต้องคัดแยกผู้เสพ ออกจากจากผู้ผลิต ผู้ค้าเพื่อนำไปดูแลในฐานะผู้ป่วยอย่างเหมาะสม หากเป็นการเสพในงานปาร์ตี้ อาจจะให้การดูแลได้ที่ รพ.สต. ( สถานีอนามัยเดิม )

หากมีอาการเสพติดมีอาการทางสมองต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะ เน้นย้ำให้ดูแลในฐานะผู้ป่วย ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จเช่นประเทศอื่นๆ” นายแพทย์โสภณกล่าว

เครดิตภาพ topnewsth

เรื่องน่าสนใจ