ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) ที่กรมแพทย์ทหารอากาศ กทม. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบรรยายพิเศษ “นโยบายและการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข” โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟัง ว่า

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ในทุกกลุ่มวัย  การบริการที่เป็นเลิศ  คนเป็นเลิศ และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบบริการ มีบุคลากรสาธารณสุขที่เพียงพอกระจายทั่วประเทศ

และสามารถลดรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศภายใต้ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส  บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”


นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ ( Human Resource for Health )  ตามแนวคิด “คนดี มีคุณค่า มีความสุข” เพื่อนำพาประเทศสู่  Thailand 4.0  โดยในช่วง 1 ปี 4 เดือนนี้ จะเร่งรัดพัฒนาระบบบริการด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ

ได้แก่ 1.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง (Inclusive Growth Engine)  อาทิ การพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุให้เป็น Smart citizen  การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนครบทุกครัวเรือนภายใน 10 ปี การต่อยอดการดูแลระยะยาว (Long term care) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (UCEP)  2.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง (Productive Growth Engine)  อาทิ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต การพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ และ3.สร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Green Growth Engine) โดยจะพัฒนาโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 959 แห่ง เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

เรื่องน่าสนใจ