ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2560 ) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวได้ผลดี  สามารถดำเนินการแล้ว 596 ทีม ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 700 คน ดูแลประชากร 6,287,809 คน  เป็นไปตามแผนที่วางไว้

จากการประเมินผลการดำเนินงานในระยะสั้นเห็นผลชัดเจนใน 3เรื่อง ดังนี้ 1.ช่วยลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 มีเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับบริการ ทำให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทางได้ 2.ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที เหลือ 44 นาที 3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาท/คน

ส่วนในระยะยาวหวังผลสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ (Self management) ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จนเกิดเป็นการสร้างสุขภาพจากภายในตัวเอง ภายในครอบครัวไปสู่การร่วมกันสร้างสุขภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้คนไทยทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลภายในปี 2569

ทั้งนี้  การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วง 10 ปี จะผลิตจากโรงเรียนแพทย์ประมาณ 1,000 คน และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผลิตอีก 5,200 คน ซึ่งระหว่างรอการผลิตได้มีการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

นอกจากนี้ ในปี  2561 ได้เพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง คาดว่าสามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มอีกเกือบเท่าตัว จากปีละ 270 คน เป็น 500 คน เพื่อให้มีแพทย์ในคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้

เรื่องน่าสนใจ