ปัญหามีบุตรยาก กับเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรม ด้วยภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน ทําให้พบว่าสามี ภรรยาหลายคู่ เริ่มต้นวางแผนสร้างครอบครัวใช้ชีวิตคู่ในช่วงอายุที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บางคู่ ประสบกับปัญหาที่เรียกว่า ภาวะมีบุตรยาก จึงไม่น่าแปลกใจนักที่เรามักพบเห็นคู่ สามี – ภรรยาต่อคิวกันเข้ามาขอรับคําปรึกษาในศูนย์ผู้มีบุตรยากกันอยู่เนืองๆ

ปัญหามีบุตรยาก

 

ปัญหามีบุตรยาก กับเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรม

ปัจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัวมีหลากหลายวิธี แต่หนึ่งในทางเลือกดีๆ คือ การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมด้วย Array CGH (Array-based comparative genomic hybridization) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่สามารถทําการทดสอบโครโมโซมได้ทั้ง 24 โครโมโซม ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยําสูงถึง 98 – 99% และมีความแม่นยํามากกว่าการตรวจด้วยเทคนิคเดิม คือ FISH

ปัญหามีบุตรยาก
ภาพจาก jmg.bmj.com

นอกจากนี้ Array CGH สามารถนําไปใช้ได้ดีในคู่สมรสที่มีปัญหาแท้งซ้ำซ้อน, อายุมาก (มากกว่า 38 ปี), มีประวัติการตั้งครรภ์ทารกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมในท้องก่อนหน้า และคู่สมรสที่ไม่ประสบความสําเร็จในการทําเด็กหลอดแก้ว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป แต่ทั้งนี้ จะต้องผ่านการทําเด็กหลอดแก้ว (IVF:In vitro fertilization) และตัดชิ้นเนื้อตัวอ่อนเพื่อนํามาตรวจทางพันธุกรรมต่อไป ซึ่งเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมนี้ มีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จของการตั้งครรภ์เทียบเท่ากับศูนย์มีบุตรยากชั้นนําในต่างประเทศ

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วยเทคโนโลยี Aray CGH เป็นนวัตกรรมตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมครบทั้ง 24 โครโมโซม และตรวจหาการขาดหายหรือเกินมาของชิ้นส่วนโครโมโซมขนาดเล็กได้ ซึ่งสามารถพบในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี มากถึง 40 – 50% ซึ่งการทํา Array CGH จะช่วยเพิ่มอัตราความสําเร็จจากการทําเด็กหลอดแก้ว และลดอัตราการแท้งบุตรด้วย

…………………………………………………………………………………….

ทั้งนี้ การทําเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี VF เป็นทางออกในการแก้ปัญหามีบุตรยาก ซึ่งเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่ปล่อยให้ มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ โดยอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุด จึงจะสามารถปฏิสนธิกับไข่ได้ เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ไม่รุนแรง ผลสําเร็จโอกาสตั้งครรภ์อยู่ที่ 15 – 35%

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

 

เรื่องน่าสนใจ