ที่มา: dodeden

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี  “การขับเคลื่อนข้อเสนอการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก” ( High – Level Ministerial Meeting on Health Employment and Economic Growth : From Recommendations to Action )

จัดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการหลายด้านร่วมกัน

เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพที่มีทักษะเหมาะสม มีคุณภาพ และมีแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับทุกวิชาชีพ

โดยเฉพาะบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในชุมชน การรักษาบุคลากรไว้ในระบบด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในชนบท การเติบโตในสายวิชาชีพ รวมถึงการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริง

“เพราะเรายากจน เราจึงต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะทรัพยากรมีจำกัด เราจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ และงานในชุมชน และเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เราไม่อาจปฏิเสธได้ที่จะต้องลงทุนเพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ประเทศไทยพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว

เรื่องน่าสนใจ