ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด สาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของคนไทย แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จะก้าวหน้าและพัฒนาไปมาก แต่จํานวนผู้ป่วยและเสียชีวิต ก็ยังคงมีจํานวนสูงมาก

ป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด สาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย คืออุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ซึ่งหากย้อนไปในอดีต การรักษาโรคหัวใจถือได้ว่ามีความยากลําบากมาก เทคโนโลยีหรือวิธีการรักษาก็ยังจํากัด ไม่แพร่หลาย แตกต่างจากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการรักษา มีความก้าวหน้า และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญ เพราะกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญมาก เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ จึงมีการตั้งศูนย์ โรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปในทุกภูมิภาค

แนวทางการป้องกันโดยการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ และสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนไทยนั้น ก็มีปัจจัยที่ไม่ต่างไปจากในต่างประเทศเลย คือมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง และการสูบบุหรี่ ซึ่งตอนนี้ เราต้องรณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ และคัดกรองหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ได้รับการรักษา และควบคุมโรคให้ได้ในระยะเริ่มต้น สําหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้น มีแนวทางการดูแลป้องกันว่ามี 2 ระดับ คือ

ป้องกันโรคหัวใจ
ภาพจาก endocrinologynetwork.com

ระดับ Primary Prevention (ระดับปฐมภูมิ)
คือการ ดูแลป้องกันตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค โดยการคัดกรองหากลุ่มเสี่ยง และควบคุมปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ระดับ Secondary Prevention (ระดับทุติยภูมิ)
คือ การป้องกันหลังจากเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับยาและการรักษา รวมถึงได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลับมาเป็นโรคซ้ำ และปัจจุบันยังพบว่า ไม่มีอาหารเสริมวิตามิน หรือสมุนไพรใดๆ ที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ผู้ป่วยบางรายอาจจะเข้าใจว่า ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ และทําบอลลูนขยายหลอดเลือดแล้ว จะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะโรคหลอดเลือด เมื่อตีบจุดหนึ่ง แสดงว่าจุดอื่นๆ ที่เหลือก็สามารถตีบได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดเป็นโรคขึ้นแล้ว แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะเกิดโรคซ้ำขึ้นได้ เช่น มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ แล้วต่อมาก็พบว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบ ดังนั้น เมื่อเกิดโรค แล้วจะต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยารักษาเรื่องความดันหรือไขมัน หรือจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยง และที่ต้องหยุดเด็ดขาดเลยก็คือบุหรี่

…………………………………………………….

สังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็เป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มผู้สูงวัย ดังนั้น การดูแลสุขภาพในช่วงวัยทํางาน หรือการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็น เพราะการป้องกันนั้นทําได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษา

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ