ที่มา: dodeden

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่มีข่าวทางสื่อมวลชนเรื่องปัญหาแพทย์จบใหม่ได้รับเงินเดือนล่าช้านั้น ได้รับรายงานเบื้องต้นถึงสาเหตุหลักๆ มาจากขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ปัญหา

โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่จบใหม่ในปีงบประมาณ 2560 นี้  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งในระดับจังหวัด มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้เกือบทั้งหมดแล้ว

ในส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 1.ประสานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ขอทราบจำนวนที่จะจบในแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปวางแผนขอกำหนดตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2.กระทรวงสาธารณสุขประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


เพื่อติดตามการบรรจุแต่งตั้งให้อยู่ในเงื่อนไขเวลา ไม่ล่าช้าจนเกิดผลกระทบต่อบุคลากร ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งรัดดำเนินการเริ่มดำเนินการทันที่ เพื่อให้ข้าราชการที่จะจบใหม่ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินเดือนภายหลังบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 3 เดือน

เรื่องน่าสนใจ