ที่มา: dodeden

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ร่วมจัดนิทรรศการการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ให้กับ ดร. นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำจำนวน 2 ท่าน

คือ 1) นายวัฒนา สุถิรนาถ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ 2) นายสมาน บุญสิงห์ศร พนักงานธุรการ ระดับ ส 3ภายในงานสำนักบริหารกรมสบส. ได้รับประกาศนียบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในประเด็น “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน” จากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กรม สบส. ได้นำเสนอ oral presentation ผลงานดีเด่นหน่วยงานเทิดไท้องค์ราชัน และจัดบูธนิทรรศการเรื่อง “สบส. ร่วมใจ สามัคคี ทำดีถวายพ่อ”ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เรื่องน่าสนใจ