ที่มา: voicetv

10 ธันวาคม นอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ ยังถือเป็น ‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’ ด้วย สำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลให้ความสนใจในปี 2558 คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ

01

10 ธันวาคม นอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ วันนี้ยังถือเป็น ‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’ ด้วย สำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลให้ความสนใจในปี 2558 คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ ผ่านการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต ที่สามารถเปิดโอกาสคนหลากหลายทางเพศ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมคู่สมรสหญิง-ชาย ในหลากหลายมิติ เช่น การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการใช้ชื่อสกุล รวมทั้ง สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

แต่สำหรับ คู่รักคนข้ามเพศ ระหว่าง ยลลดา สวยยศ สตรีข้ามเพศ และ รณกฤต หะมิชาติ บุรุษข้ามเพศ ที่แม้ประเทศไทยไม่ประกาศใช้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ก็สามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งสองคนบอกว่ายังสนับสนุน พ.ร.บ.คู่ชีวิต ควบคู่ กับ พ.ร.บ.คำนำหน้านาม ที่จะให้ความรักของทั้งคู่สมบูรณ์ และ รองรับสิทธิทางเพศในฐานะหญิงหรือชาย


งานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นอกจากมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะด้านการทำงาน การรักษาพยาบาล และการศึกษา ยังสนับสนุนการทบทวนกฎหมายและแนวนโยบาย เพื่อจำกัดการเลือกปฏิบัติ และยุติโทษประหารชีวิตในความผิดที่เกิดจากความสัมพันธ์ในเพศเดียวกัน สำหรับประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บอกว่า พยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. และตั้งเป้าหมายประกาศใช้ภายในปี 2560 หลังเดินหน้ามาตั้งแต่ปี 255

เรื่องน่าสนใจ