กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้วิจัยพัฒนาและสามารถผลิตสารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึ่งเป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรกสกัดจากใบและต้น ฟ้าทะลายโจร แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์ จนสามารถผลิตเป็น “สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Andrographolide DMScRS)” ที่มีคุณภาพเทียบเท่าสารมาตรฐานที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ราคาต่ำกว่าถึง 5 เท่า

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากฟ้าทะลายโจรในท้องตลาดให้มีมาตรฐานสากล ส่งผลให้มีการผลิตยารูปแบบต่างๆ จากฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลในการใช้ยาสมุนไพร เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพร เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) ด้านยาและวัตถุเสพติด เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบคุณภาพและปริมาณสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน โครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐาน ไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิจัยสารสกัด ฟ้าทะลายโจร

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันได้มีการผลิต DMScRS จำนวนทั้งสิ้น 213 ชนิด สำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพยา งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน รวมทั้งงานอรรถคดีด้านยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันมีการจำหน่ายให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประเทศไทยได้ใช้สารมาตรฐานที่มีคุณภาพ และมีราคาถูก ซึ่งเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐาน จากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายและส่งออกต่อปีเป็นจำนวนหลายพันล้านบาท

นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาวิธีการผลิตและคุณภาพของ DMScRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้และมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุมชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มการผลิต สารมาตรฐานสมุนไพร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในปี พ.ศ.2560 ได้ผลิต “สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide (Andrographolide DMScRS)”

ซึ่งเป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรก ซึ่งได้จากการสกัดสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) จากใบและต้นฟ้าทะลายโจร Andrographolis paniculata (Burm.F.) แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์จนสามารถผลิตเป็นสารมาตรฐาน Andrographolide DMScRS มีคุณภาพเทียบเท่าสารมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ราคาต่ำกว่าถึง 5 เท่า เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรในท้องตลาด

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการนำฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยารูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

“จากการสำรวจคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในโรงพยาบาลและท้องตลาดในปัจจุบันพบว่ามีบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด ห้างธงทองโอสถ และโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลเข้ามาตรฐานตามข้อกำหนดในตำรายาสมุนไพรไทย ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มตัวอย่างจากบริษัทอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรและยาสมุนไพรตัวอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทย” นายแพทย์สุขุม กล่าว

เรื่องน่าสนใจ