ที่มา: khaosod

หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ได้รวบรวมภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ในช่วงเวลาที่ทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูได้

page1-13-696x392

cfna02-0001

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะทรงพระเยาว์

cfna02-0003

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรควายเหล็ก และกิจการในสวนจิตรลดา


cfna02-0004

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต และโรงเรียนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช 2499 – 2509

cfna02-0007-300x217

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

cfna02-0009

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

cfna02-0012

วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

cfna02-0021-418x420

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

cfna02-0025

วันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในการพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

cfna02-0029

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

cfna02-0030

วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

cfna02-0076

วันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชครูวามเทพมุนีฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร์ พระนารายณ์ พระพรหม และพระราชทานเงินให้แก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

cfna02-0145

วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดร้อยเอ็ด และทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ที่มา หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

เรื่องน่าสนใจ