มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการตายของสาวๆ จํานวนมาก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และกําลังพัฒนา โดยเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งของสตรีทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ไม่น้อยกว่า  450,000 ราย และในจํานวนนี้ จะเสียชีวิตถึง 300,000 ราย สําหรับประเทศไทย มะเร็งปากมดลูก นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เพราะปัจจุบันเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิง คือพบถึงร้อยละ 33 ของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด

 

มะเร็งปากมดลูก
ภาพจาก israel21c.org

 

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายอันดับ 1 ของสาวๆ 

ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 7,000 รายและร้อยละ 93.5 พบในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต 35 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก จะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เจ็บป่วยหรือผู้ดูแลเศรษฐกิจของครอบครัวทั้งทางด้านการใช้จ่ายของครอบครัวและค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งส่งผลต่อประเทศชาติ ทางด้านร่างกาย เมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะเริ่มมีอาการ ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีลดลง

 

มะเร็งปากมดลูก
ภาพจาก Steven Carl

 

เมื่อมีอาการมากจะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงและเรื้อรัง บางครั้งเป็นๆ หาย ๆ ไม่สามารถขจัดความเจ็บปวดให้หายไปได้โดยเด็ดขาด ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ผลต่อครอบครัวและสังคม จากทั้งความวิตกกังวลและความกลัวเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยและปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากอารมณ์ที่ตึงเครียดของภรรยา ทําให้สามีเกิดความขัดแย้งและคับข้องใจ ซึ่งการขาดความเข้าใจจากคู่สมรส และความเจ็บปวดจากความรุนแรงของโรค จะยิ่งทําให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น

โดยเราต้องให้ความสําคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในระยะเริ่มแรก ทําได้โดย วิธีการตรวจเซลล์ที่เรียกว่า Pap Smear ซึ่งเป็นวิธีการที่ดี เพราะทําได้ง่ายเสียเวลาน้อย ค่าใช้จ่ายถูก และสามารถบอกระยะของการผิดปกติของเซลล์ จนถึงมะเร็งในระยะเริ่มแรกและระยะลุกลามได้

……………………………..

รู้เเล้วใช่ไหมคะว่าการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกทําให้สามารถตัดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเกิดและการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกลดลงได้ 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ