มะเร็งในท่อน้ำดี กว่าจะรู้ตัว ก็เป็นร้ายแรงแบบเต็มขั้นแล้ว! ถึงแม้ว่ามะเร็งจะเป็นโรคไม่ติดต่อที่มีความสําคัญและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลก เนื่องจากสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่แน่ชัด แต่พบว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน มะเร็งจึงเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและตายมาก

 

มะเร็งในท่อน้ำดี
ภาพจาก sheknows.com

 

มะเร็งในท่อน้ำดี กว่าจะรู้ตัว ก็เป็นร้ายแรงแบบเต็มขั้นแล้ว!

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 โดยมีอัตราตายเพิ่มขึ้นเยอะมากๆ ในแต่ละปี นับว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากโรคหนึ่ง เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย และกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ส่วนใหญ่ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ เมื่อเป็นแล้ว มักจะถึงแก่ชีวิตภายในเวลาอันสั้น ประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกว่าโรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยกะทันหัน และเมื่อเกิดแล้วจะถึงแก่ความตายในเวลา รวดเร็ว แต่ความเป็นจริงนั้น การก่อโรคของมะเร็งส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลานาน 10 –30 ปี ซึ่งในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ เซลล์ปกติ จะค่อยๆ เปลี่ยนรูปไปทีละน้อยในทางเสื่อม 

 

มะเร็งในท่อน้ำดี
ภาพจาก medgadget.com

 

ปัจจัยที่มีผลทําให้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ ได้แก่ DNA ของเซลล์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเอง การมีโรคเฉพาะ พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งเป็นสาเหตุส่งเสริมที่ก่อให้เกิดโรค และมะเร็งบางชนิดยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอีกด้วย

มะเร็งในท่อน้ำดี
เป็นอันดับหนึ่งทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีแนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบมีจํานวนเพิ่มขึ้น และสร้างความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยยังสูงมาก โดยมีสถิติติดอันดับ เป็นประเทศที่มีผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น

 

มะเร็งในท่อน้ำดี
ภาพจาก theaseanpost.com

 

แต่ละปีมีผู้ป่วยทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคนี้ราว 20,000 คน โดย 70% ของจํานวนนี้เป็นคนไทย และพบว่าเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบผู้ป่วยชาย 100 คนจาก ประชากร 100,000 คน พบผู้ป่วยหญิง 50 คนจากประชากร 100,000 คนเเล้ว

สรุปว่า พบความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิใบไม้ตับกับมะเร็งท่อน้ำดี และในปี ค.ศ.1994 สถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติได้สรุปหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีในคน ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทําให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้น 

 

มะเร็งในท่อน้ำดี
ภาพจาก researchgate.net

 

มีหลักฐานทางการแพทย์พบว่า พยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่พบระบาดมากในแถบภาคอีสาน มีลักษณะลําตัวเล็กเรียว คล้ายใบไม้ขนาดเล็ก ลําตัวสีเนื้อใส มักพบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดตระกูลปลาตะเพียน ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาเกล็ดขาว  เป็นต้น วงจรชีวิตของพยาธิจากคนที่ติดเชื้อ จะตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระ ไข่พยาธิไปฟักตัวในหอยน้ำจืด เป็นตัวอ่อน แล้วออกฝังตัวในเนื้อ และเกล็ดปลา เมื่อคนกินปลาดิบๆ พยาธิก็จะไปเจริญในท่อทางเดินน้ำดี ในตับ และในถุงน้ำดี แล้วออกไข่ขับถ่ายออกมาทางอุจจาระอีก

…………………………………………………………..

เพราะฉะนั้น การกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอยู่ในเนื้อปลาที่มีเกล็ด ตระกูลปลาตะเพียนโดยกินดิบๆ หรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในท่อน้ำดี โรคมะเร็งตับเเล้วล่ะก็ ก่อนกินอาหารก็อย่าลืมทำให้สุกเข้าไว้นะคะ จะได้ปลอดภัยจากพยาธิกันทุกคนค่ะ ^^

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ