ที่มา: dodeden

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากครูไทยต้องปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  จัดอบรม 2 หลักสูตรเด่น  ครูดีของแผ่นดินในศตวรรษที่ 21  และ  วินัยเชิงบวกและแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ทั่วประเทศ วันที่ 8 -9 ก.ค.2560ณ โรงแรม เฮอร์มิเทจโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จังหวัด นครราชสีมา  หวังพัฒนาคุณภาพครูไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

นายอำนาจ  จารุมณีโรจน์ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กทม. วิทยากร หัวข้อ ครูดีของแผ่นดินในศตวรรษที่ 21เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อเครือข่ายการเรียนรู้ของครูไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ให้พร้อมสู่การเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการทำตัวให้เป็น ครูดีของแผ่นดิน  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และการปฏิบัติตนสู่ความเป็นครูดีของแผ่นดินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งครองตน ครองคน ครองงานมาบรรยายให้แก่ คณะผู้บริหาร และครูทั่วประเทศ เรียนรู้กันอย่างจริงจัง ตลอด 2 วันโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ อย่างสนุกสนาน

หลีกหนีความซ้ำซากจำใจที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการอบรมแนวใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนเคยทำมาก่อนโดยเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ที่มีความรักสามัคคี

และมีอุดมการณ์เดียวกัน เป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สมกับการได้เป็นครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

ด้าน นายกำจร  ดอนทอง หรือ ครูจ๊อด เจ้าของรางวัลผู้ฝึกสอนวงโยธวาธิต ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วิทยากรมาร์ชชิ่งความดีหัวข้อ“วินัยเชิงบวกและแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี” เปิดเผยว่ามาร์ชชิ่งความดี เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นวินัยพื้นฐานของชีวิต

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้เทคนิควิธีในการพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนให้มีวินัย อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาองค์รวมในระบบความดีของสถานศึกษา มีเทคนิคจัดแถวหน้าเสาธงชาติอย่างง่ายดาย โดยมีเนื้อหาสาระที่นำมาอบรมในครั้งนี้ มีความเข้มเข้นอย่างมาก

“การอบรม เราจะเน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี การพัฒนาองค์รวมความดีในสถานศึกษา การจัดระบบหมวดหมู่ การแปรแถวประกอบดนตรี เทคนิคการจัดแถวหน้าเสาธง และการเขียนภาพแปรขบวน รวมทั้งยังนำวิทยากรที่มากความสามารถอีกเป็นจำนวนมาก มาร่วมบรรยาย อาทินายอานนท์  มะลิแย้ม หรือ ครูเจมส์ครูผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นต้นโดยตัวเอง มั่นใจว่า ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และทำให้เด็กมีระเบียบวินัย มีสมาธิ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบแก่ตนเองและสังคมมากขึ้นอย่างแน่นอน”นายกำจร กล่าว

ดังนั้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อเด่น“ครูดีของแผ่นดินในศตวรรษที่  21”และ”วินัยเชิงบวกและแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี” จาก 2 วิทยากรมากความสามารถ

อาทิ นายอำนาจ  จารุมณีโรจน์  อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กทม.  และนายกำจร  ดอนทอง หรือ ครูจ๊อด เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นอย่างดี ในวันที่ 8 -9 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรม เฮอร์มิเทจโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-747-1419และ081-846-7273

เรื่องน่าสนใจ