ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำผู้ประกอบการหอพักติดดาว บริเวณโดยรอบ ม.ร. หัวหมากและวิทยาเขตบางนา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชนกิจการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีบริหารจัดการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะกรรมการภาคประชาชน และผู้ประกอบการ “หอพักติดดาว”  บริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหอพัก”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำโครงการหอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบสถานศึกษา ทั้งหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลูกศิษย์และผู้พักอาศัยจะได้อยู่อย่างมีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักอย่างดียิ่ง เพราะต่างก็มีความคิดเดียวกันว่า หอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

ผู้ประกอบการหอพักก็เป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของนักศึกษา จึงอยากมีส่วนช่วยดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ให้มากขึ้น และร่วมมือกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน สังคม และลูกศิษย์ ลูกหลานของเราต่อไป ปัจจุบันหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาและปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน

รวมทั้งยังได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนการนำหอพักเครือข่ายติดดาวศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก และเยี่ยมชมหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการหอพัก ได้รับทั้งความรู้ และข้อมูลกลับไปพัฒนาหอพักของตนเอง

เรื่องน่าสนใจ