ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ระเบียบใหม่สำหรับคนที่จะซื้อรถจากกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 (23 มี.ค. 58) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเนื้อหาใจความโดยรวมแล้ว ผู้ที่ซื้อรถใหม่ และต้องการขอจดทะเบียน จะต้องยื่นเอกสารชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี รวมถึงแสดงฐานะทางการเงิน

Texting and talking while driving

นอกจากการแสดงหลักฐานเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ฐานะทางการเงินของผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องมีหลักฐานภาพถ่ายที่จอดรถของรถคันที่จะจดทะเบียนด้วย 2 รูป พร้อมรูปทางเข้า-ออกที่จอดรถ และผังบริเวณจอดรถที่ชัดเจนที่สำคัญต้องมีเอกสารสิทธิ ครอบครองที่จอดรถ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 ก หรือ นส.3

03

04

05

สามารถดาวโหลดเอกสารและติดตามข้อมูลได้ที่ กรมการขนส่งทางบก


เรื่องน่าสนใจ