ที่มา: Kapook.com

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคําสั่งห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่นเป็นการถาวร เนื่องจากพบว่าสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น มีการใช้เครื่องมือและกระบวนการที่ไม่สะอาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยช่องปาก เสี่ยงติดเชื้อเป็นอันตรายถึงชีวิต

นอกจากนี้ ใจความสำคัญของการประกาศดังกล่าว คือ การยกเลิกคำสั่งเรื่อง ห้ามขายลวดดัดฟันแฟชั่น ที่ออกเมื่อ 31 กรกฎาคม 2552 เนื่องจากไม่ได้กำหนดบทนิยาม คำว่า “สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น” และคำว่า “ขาย” ไว้ จึงทำให้ขาดความชัดเจนในคำสั่งห้ามขายดังกล่าว

 

ราชกิจจาฯ

 

ทั้งนี้ ในคำสั่งเรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น จึงได้กำหนดนิยามของ “อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น” หมายความถึง สินค้าหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดหรือยางวงที่นําไปคล้องหรือผูกติดไว้ในบริเวณช่องปากหรือบนฟัน หรือการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความสวยงาม โดยไม่มีผลต่อการรักษาทางการแพทย์ และการ “ขาย” หมายความว่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าลักลอบขายหรือให้บริการใส่ลวดดัดฟันแฟชั่น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องน่าสนใจ