ที่มา: dodeden

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายโรงพยาบาลประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลประชารัฐ ได้มอบนโยบายให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นหลักในการทำงาน

คือ เข้มแข็งจากภายใน เติบโตไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล โดยคนในพื้นที่รู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่เน้นการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกภาคส่วน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการใน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบว่าได้ผลดี โดยเปลี่ยนวิธีคิดและการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล ให้ประชาชนร่วมบริจาควันละ 3 บาท หรือปีละ 1,000 บาท


เมื่อป่วยสามารถใช้ห้องพิเศษฟรี ประสานภาคเอกชนรับผู้ป่วยที่พิการเข้าทำงาน และเชิญชวนบริษัทที่พร้อมทำธุรกิจที่ตอบแทนต่อสังคม ร่วมกับกรรมการสุขภาพอำเภอ และ คลินิกหมอครอบครัว เริ่มระยะ1 ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560 ในโรงพยาบาลชุมชน 38 แห่ง ระยะที่ 2 ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 ขยายเพิ่มจังหวัดละ 1 อำเภอทุกจังหวัด และระยะที่ 3 ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 จะขยายผลในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศ

ตึกสงฆ์/ห้องพิเศษ โรงพยาบาลอุบลรัตน์

นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมชนถือเป็นหัวใจของระบบสุขภาพระดับอำเภอ มีการทำงานเชื่อมต่อส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปอย่างไร้รอยต่อ และรับดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและมีอาการคงที่กลับมาดูแลฟื้นฟู

โดยเฉพาะ 3 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพื่อช่วยลดการนอนรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลฟื้นฟูจากทีมหมอครอบครัวสหวิชาชีพต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้าน ทั้งด้านการทำกายภาพบำบัด โภชนาการ สอนญาติในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติกลับไปทำงานเป็นพลังของสังคมได้

เครดิตภาพ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เรื่องน่าสนใจ