ที่มา: dodeden

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) ที่จ.สกลนคร นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จ.สกลนคร และให้สัมภาษณ์ว่า

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ ให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ดำเนินการดังนี้

1.การพัฒนาระบบบริการ โดยจัดทำแผนการจัดบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทย เพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


2.พัฒนางานแพทย์แผนไทยให้เป็นงานหลักในบริการระดับปฐมภูมิ อาทิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ่ อย่างน้อยอำเภอละ 2 แห่ง 3.พัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และ 4.ส่งเสริมการนวดไทยให้เป็นมรดกโลก

ส่วนการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยสมุนไพรไทยฉบับที่ 1  พัฒนาเมืองสมุนไพร 4 ภาคในรูปแบบประชารัฐ  โดยจังหวัดสกลนครเป็น 1 ใน 4 จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร  มหานครแห่งพฤกษเวช มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจำพื้นที่ รณรงค์การใช้ยาแพทย์แผนไทยประจำท้องถิ่นแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ในปี 2560 มีนโยบายให้รพ.สต.มีบุคลากรแพทย์แผนไทยครบทุกแห่ง ให้บริการแบบครบวงจรทุกพื้นที่ แม้พื้นที่ห่างไกล

สำหรับโรงพยาบาลโพนนาแก้ว เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ต่อมาปี 2538 ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และได้เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัดเมื่อปี 2551

ปัจจุบันพื้นที่บริการไม่เพียงพอรองรับบริการดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอและพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) ได้จัดงานบุญผ้าป่าสามัคคีและสร้างพระกริ่งภูริทัตโตให้ประชาชนทั่วไปบูชาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด

โดยตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารภูริทตฺตเถระแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด” ขยายพื้นที่ให้การบริการ ลดความแออัด ผู้ป่วยมารับบริการ ให้บริการแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด สำหรับประชาชนชาวโพนนาแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้มาจากเงินบริจาคจำนวน 2.4 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นยกสูง พื้นที่ให้บริการ 72 ตารางเมตร ให้บริการตรวจรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ ปรุงยาแผนไทยเฉพาะราย

เช่น โรคปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม บริการด้านกายภาพบำบัด รณรงค์การใช้ยาแพทย์แผนไทยแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เช่น สวนสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปลายเดือนธันวาคม 2560 พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2561

ทั้งนี้ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ให้บริการจริง 38 เตียง อัตราครองเตียงร้อยละ 62 ในปี2559 มีผู้ป่วยนอก 68,211 คน เฉลี่ย 187คนต่อวัน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคอันดับ 1 ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท้องอืด ไข้หวัด หอบหืด ตามลำดับ มีผู้ป่วยในจำนวน 2,689 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส ท้องร่วง เบาหวาน ปอดบวม

เรื่องน่าสนใจ