ศาลสูงสุดแห่งสหภาพยุโรป (อียู) มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความอ้วน โดยนิยามว่าคนอ้วนจนไปรบกวนการทำงานของผู้อื่น ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือ พิการ ซึ่งคาดว่าคำสั่งศาลนี้จะมีผลกระทบในวงกว้าง สำหรับตลาดแรงงานในอนาคต

20-30

ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรป (อียู) ในลักเซมเบิร์กวินิจฉัยว่า ถ้าความอ้วนของใครไปรบกวนการทำงานของเพื่อนร่วมงานบางกรณีเช่นนั้นต้องให้ถือเสมือนว่า ความอ้วนเป็นความพิการ หรือ เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยคำสั่งครั้งประวัติการณ์นี้จะผูกพันและถูกใช้ไปเป็นบรรทัดฐาน หรือ แนวทางการวินิจฉัยของศาลในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดแรงงาน ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง รวมถึงว่าที่นายจ้างและลูกจ้างด้วย เพราะคำวินิจฉัยของศาลครั้งนี้อาจหมายถึงการนำความอ้วนไปบรรจุไว้ในกฏหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติของอียูระดับเดียวกันกับเรื่องเพศ เชื้อชาติและศาสนา ทั้งนี้จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้ชายในทวีปยุโรปร้อยละ 20 และผู้หญิงร้อยละ 23 เป็นคนอ้วน

ขอขอบคุณ Thai PBS 

เรื่องน่าสนใจ