ที่มา: dodeden

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพสติ๊กเกอร์ติดรถชวนสยองขวัญ โดยนำไปติดที่กระจกหลังหรือกันชน เมื่อกระทบแสงไฟจะเห็นเป็นภาพน่ากลัวคล้ายผีโผล่ขึ้นมาหลอกหลอนตอนขับรถนั้น อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้ทางรายอื่นขณะขับรถทำให้เสียสมาธิ สร้างและบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

การตกแต่งในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 12 ฐานเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น   มีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ดังนั้น จึงไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งตามแฟชั่นที่ทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิ หรือตกใจ ขณะขับรถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัยรถทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน หรือขั้นร้ายแรงได้

โดยเฉพาะการติดอุปกรณ์ส่วนควบขนาดใหญ่ที่บดบังทัศวิสัยในการขับขี่  หรือการตกแต่งอุปกรณ์ยื่นออกมานอกตัวรถและมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าวจะหลุดหล่นออกจากตัวรถในขณะขับขี่บนท้องถนน อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังเตือนผู้ที่นิยมการแก้ไขดัดแปลงตัวรถอื่นที่ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก เสริมแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งาน

ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย หากพบการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยกรณีเป็นรถยนต์จะผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 14  ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดตามมาตรา 78 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนนอีกต่อไป อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องน่าสนใจ