ที่มา: dodeden

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตนเป็น 900 บาทต่อคน แต่พบว่าคลินิกบางแห่งขึ้นราคาค่าบริการทันตกรรมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ นั้น

ความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาคลินิก ทันตกรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินราคาป้ายที่ติดแสดงอยู่ที่คลินิก หรือไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หากกรม สบส. ได้รับเรื่องจากสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการทันที ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะออกตรวจตราคลินิกทันตกรรมทั้งในเขต กทม.และประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการในระดับจังหวัดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมทั้งผู้ประกันตนด้วย

นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 กำหนดให้คลินิกทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรม สบส.  จะต้องแสดงรายละเอียดสำคัญ 3 ประการ

ดังนี้ 1.ชื่อสถานพยาบาล 2.รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และ3.อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วยให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนที่จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนรับบริการจากคลินิก

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สำนักสถานพยาบาลฯ ได้มีแผนตรวจสอบคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับ กรม สบส. จำนวน 4,244 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ใน กทม. 1,461 แห่ง และในต่างจังหวัด 2,783 แห่ง

โดยในกทม. ทางสำนักสถานพยาบาลฯ จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่, ผู้ให้บริการ, การบริการ, เครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ และความปลอดภัย ส่วนในต่างจังหวัดอยู่ในความดูแลของสำนักสาธารณสุขจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน

หากแห่งใดตกเกณฑ์มาตรฐานแม้ข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที และในกรณีที่คลินิกทันตกรรมไม่แสดงอัตราค่าบริการให้ชัดเจน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบคลินิกแห่งใดไม่แสดงอัตราค่าบริการ หรือไม่มีจุดให้สอบถามอัตราค่าบริการ ให้แจ้งที่เฟซบุ๊ก สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 02-193-7999 กรม สบส.จะดำเนินการโดยไม่ละเว้น

เรื่องน่าสนใจ