ที่มา: dodeden

วันนี้ (26 กันยายน 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์

เปิดงาน “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%” และให้สัมภาษณ์ว่า จำนวนคนพิการในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย

14456762_1478712828811900_451568494_o

โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบมีคนพิการร้อยละ 2.52 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านกว่าราย และขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ 1,918,867 ราย พิการขาขาดประมาณ 50,000 ราย ซึ่งข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีคนที่ต้องถูกตัดขาเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3,500 ราย และคาดว่ามีคนพิการจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ จากข้อจำกัดเช่น ราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูง หรือการเดินทางลำบาก

14454477_1478712848811898_459169369_n

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ มี “พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556” เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิ  โอกาส การคุ้มครองจากรัฐ  เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ 

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข มอบให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะในเรื่องกายอุปกรณ์ที่ช่วยให้ดำเนินกิจวัตรประจำวันได้สะดวก หรือเพิ่มคุณภาพชีวิต

ได้มอบให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติให้บริการทั้งแบบตั้งรับในหน่วยบริการ และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตาม “โครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ” และ “โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกันคนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100%” เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินการระหว่างปี 2557-2559  สามารถให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว 7,795 ราย  เป็นบริการทำแขนขาเทียม 3,078 ราย ซ่อมแซมแขนขาเทียม 1,176 ราย บริการด้านอื่นๆ เช่น  รถนั่งคนพิการ  รถสามล้อโยก  อุปกรณ์ช่วยเดิน 3,541 ราย

14508472_1478712888811894_1931613698_n

นอกจากนี้ได้มอบรถผลิตแขน-ขาเทียม 1 คัน  ให้โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก   โดยมีรถผลิตแขน-ขาเทียม 2 คัน   ออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวทั่วประเทศ  63 ครั้ง โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนกว่า 200  แห่ง

สำหรับโครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกันฯ ให้บริการระหว่างวันที่ 11-26 เดือนกันยายน 2559 มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการสำหรับคนพิการขาขาด การผลิตและซ่อมแซมขาเทียม การฝึกสอนการใช้ขาเทียม

พร้อมแนะนำการดูแลรักษาขาเทียมให้แก่คนพิการและญาติ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินแก่คนพิการขาขาดในรายที่เหมาะสม เช่น รถเข็น ไม้ค้ำยัน เป็นต้น มีผู้พิการลงทะเบียนเข้ารับบริการเกือบ 200 ราย

14483749_1478712865478563_2134793712_n

เรื่องน่าสนใจ