ที่มา: dodeden.com

สาธารณสุขยัน สมุนไพรหมอแสง “สูตรนี้ยังไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่มีประวัติการใช้เป็นยามาก่อน”

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอมรายงานว่า วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการรักษาโรค ว่า

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรไทย

โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“ขณะนี้ ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรเป็นอาหารเสริม และรักษาโรคหลายชนิด เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ไม่นิ่งนอนใจ ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลประชาชนที่ต้องการรับสมุนไพร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลตนเอง และวิธีการดูแลสุขภาพต่าง ๆ

เช่น อาหาร การพักผ่อน การทำสมาธิ การออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับการคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แจกสมุนไพร ได้หารือร่วมกันเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

อาทิ การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับสมุนไพรรักษามะเร็ง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และเป็นไปตามระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

“สมุนไพรสูตรนี้ยังไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่มีประวัติการใช้เป็นยามาก่อน จึงต้องใช้เวลาพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ได้มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้แจกยาสมุนไพร ดำเนินการวิจัยร่วมกัน

ขณะนี้ ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ขอให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการทำงาน อีกทั้งการดูแลรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ไม่เฉพาะการใช้สมุนไพรไทย หรือยาแผนปัจจุบัน ไม่อยากให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษา  ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต เพื่อให้มีความรอบรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และโรคที่พบใหม่ ๆ” นายแพทย์เจษฎา กล่าว

เรื่องน่าสนใจ