ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ภายใต้การกำหนดนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เพื่อให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเก็บออมสะสมเงินไว้ในระหว่างการทำงาน เป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเกษียณอายุการทำงาน หรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

โดยหน่วยงานจะหักเงินเดือนของพกส.ที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2 ของเงินเดือน และหน่วยงานที่เป็นนายจ้างจะจ่ายสมทบให้อีกร้อยละ 2 ขณะนี้ มีพกส.ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้วประมาณ 37,000 คน เงินกองทุนทั้งสิ้น 58 ล้านบาท

นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า อยากให้พกส.ที่มีประมาณ 100,000 คนสมัครเป็นสมาชิก ทุกคนจะได้มีเงินก้อนไว้เป็นหลักประกันในวันที่เกษียณอายุการทำงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 25901 2081-2

เรื่องน่าสนใจ