ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ (17 มิถุนายน 2560 )  เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เป็นประธานเปิดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการและขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

โดยนายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ส่งผลให้ผู้ให้บริการที่ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ทั้งที่กำลังทำงานและประสงค์จะเข้าทำงาน ต้องมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

รวมทั้งผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือผู้ดำเนินการสปา ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือมอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ อธิบดีกรม สบส. ในฐานะผู้อนุญาตมีการมอบหมายการออกใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การออกใบอนุญาตผู้ดำเนินการ และการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุญาตแทนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายแพทย์วิศิษฎ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1(สบส.เขต1) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 แก่ผู้ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดเวทีให้ผู้ปฏิบัติได้ซักถามอย่างเข้มข้น 

นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยการออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนนอกสถานที่แก่ผู้ให้บริการอิสระ ผู้ให้บริการที่สังกัดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

สามารถนำเอกสารมายื่นคำขอลงทะเบียน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพสายบริการเพื่อสุขภาพ ได้รับความสะดวกในการขึ้นทะเบียน สามารถเข้ามาสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบคัดกรองหลักฐานต่างๆ อย่างรอบคอบตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทุกประการ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดต่างๆ

รวมทั้งส่วนกลางในการปฏิบัติงานที่ดีได้ โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย และผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 300 ราย ช่วยส่งเสริมคุณภาพการให้บริการนวดไทยและสปาไทยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เรื่องน่าสนใจ