กรม สบส. เร่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถของผู้พิการทางสายตา เตรียมคลอด หลักสูตรนวดฝ่าเท้า สำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนประกาศเป็นหลักสูตรกลาง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) โดยการนำของแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. มุ่งส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสายอาชีพนวดให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโอกาส ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการทางสายตาที่ต้องการประกอบอาชีพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงมอบหมายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดย ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองฯจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ(ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 ตึกกรม สบส.

ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้แทนจากสถาบัน มูลนิธิ สมาคมต่างๆและเครือข่ายผู้พิการทางสายตา จำนวนกว่า 120คน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)หลักสูตร และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย โดยหลักสูตรดังกล่าวร่างขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น การดัดตน ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและที่สำคัญคือการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ กรม สบส.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้ยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบ

สายอาชีพนวดได้เลือกเรียนหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง

การร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าวมีผู้เสนอให้แก้ไขชื่อหลักสูตรจากเดิม “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง” เป็น “หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น 80 ชั่วโมง”

นอกจากนี้ยังเสนอให้กรม สบส.จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการร้านนวดที่เป็นผู้พิการทางสายตาด้วย ซึ่งทางกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดเสนอแก่คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้พิจารณาในวันที่ 22 ธันวาคม นี้

 

เรียบเรียงโดย โดดเด่นดอทคอม

เรื่องน่าสนใจ