กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ขานรับกระแส“พะยูนน้อยมาเรียม”กระตุ้นจิตสำนึกลด ละ เลิกการใช้พลาสติก พัฒนาองค์กรให้เป็น Green Office ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และจัดทำต้นแบบอาคารสถานพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

อย่าให้มาเรียมตายเปล่า

 

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าจากการเสียชีวิตของพะยูนน้อยขวัญใจชาวไทย“น้อง มาเรียม” ถือเป็นกรณีศึกษา ทำให้หลายภาคส่วนหันมาตื่นตัวเรื่องขยะพลาสติกและการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สำหรับกรม สบส.นั้นได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว(Green Office) และมีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งบริเวณภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตามสุขบัญญัติข้อ 10 การมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงบุคลากร เห็นคุณค่าของการมีสำนึกรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดภาระของสังคม และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ด้วยการลดการใช้กล่องโฟมถุงหรือแก้วพลาสติก มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า โดยกรม สบส.มีจุดรับบริจาคถุงผ้า จุดให้ยืมถุงผ้า มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกถัง โดยมีการจัดหาถังขยะแยกสีตามประเภทขยะ และมีการผลิตคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และจุลสารออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป

 

 

 

นายแพทย์ภัทรพล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ กรม สบส.ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การเลือกใช้หลอดไฟภายในอาคาร โดยเลือกเป็นหลอด LED ที่ช่วยประหยัดไฟ ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ รวมไปถึงเรื่องการออกแบบอาคาร ซึ่ง กรม สบส. มีหน่วยงาน ได้แก่ กองแบบแผนทำหน้าที่ในการออกแบบอาคารของสถานพยาบาลภาครัฐ มีการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่งช่วยอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และล่าสุดกรม สบส.ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นอาคารนวัตกรรมทั้งทางด้านกระบวนการออกแบบและด้านเทคโนโลยีอาคาร เพื่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


“การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่าให้โลกของเรา ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ของเราเอง ” นายแพทย์ภัทรพล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่องน่าสนใจ