ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิด การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทกิตติมศักดิ์ ประเภทสมนาคุณ และประเภทสรรเสริญ  แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 581 คน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ดังพระราชดำรัสว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั้นเอง” ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้มุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยในสภาวะปกติ

โดยเฉพาะงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ซึ่งเป็นงานที่ก่อกำเนิดมาจากการมีจิตอาสาของประชาชน ในรูปแบบมูลนิธิต่างๆ ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ  ปัจจุบันมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นแกนหลัก บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ ทำให้งานด้านนี้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก

ปัจจุบัน มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด  8,669 ชุด ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5,605 ชุด  ภาครัฐ 1,947 ชุด เอกชน มูลนิธิ/สมาคม 846  ชุด เอกชน 227 ชุด และอื่น ๆ 44 ชุด  มีผู้ปฏิบัติงาน 86,105 คน และในปี 2559 มีผู้ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1669  จำนวน 1,169,136 ครั้ง

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนา  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า  2,500  คน 

มีการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนา การนำเสนอและประกวดผลงานทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการทางการแพทย์

เรื่องน่าสนใจ