ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

เผยประเทศไทยขาดแคลนแพทย์ คนเลือกศัลยกรรมตกแต่งฮิตสุด แต่สูตินรี-รังสี-ประสาท กลับมีจำนวนน้อย ทั้งที่เป็นสาขาที่ต้องการแพทย์มาก

Plastic surgeon at work

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษาในการเข้าศึกษาเล่าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมาก เพราะจบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอนอีกทั้งมีเงินเดือนสูง จึงทำให้คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงและแม้ว่าจะมีการผลิตแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ประเทศไทยก็ยังขาดแคลนแพทย์ ทำให้แพทย์กลายเป็นบุคลากรที่ประเทศต้องการ โดยสาขาที่นักเรียนแพทย์เลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ สาขาด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้านคอ หู จมูก ปาก ซึ่งเมื่อเรียนแล้วสามารถไปเปิดคลินิกหรือต่อยอดจากสิ่งที่เรียนสร้างรายได้ให้แก่แพทย์ได้ง่าย เพราะคนรุ่นใหม่จะสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม ส่วนสาขาที่นักเรียนแพทย์เลือกเรียนน้อย คือ สาขาด้านสูตินรีแพทย์ ประสาทศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา ทั้งที่เป็นสาขาที่ต้องการแพทย์มาก ดังนั้น อยากให้นิสิตนักศึกษาแพทย์เลือกเรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และเมื่อเรียนแล้วควรจะนำองค์ความรู้ทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน สังคมมากที่สุด

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์เกือบ 1% ที่เมื่อเรียบจบแล้วอาจจะไม่ได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทางหรือทำงานเป็นแพทย์ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบัณฑิตแพทย์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องหารายได้ สร้างครอบครัว แต่อยากให้บัณฑิตแพทย์คำนึงถึงการลงทุนเพื่อการเรียนด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งต้องลงทุนทั้งเวลาเรียนและงบประมาณจากภาครัฐ

ซึ่งไม่ควรเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เนื่องจากการผลิตแพทย์รัฐต้องใช้งบประมาณสนับสนุนสูงมากถึงประมาณ 4.5 แสนบาทต่อคนต่อปี ดังนั้น บัณฑิตแพทย์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรจะยึดวิชาชีพแพทย์ แต่หากไม่สามารถเป็นแพทย์ได้จริงๆ จะทำอาชีพอะไรก็ขอให้ประยุกต์นำความรู้ที่เรียนมา แนะนำประชาชน ส่งเสริมหรือให้ความรู้ได้โดยความรู้ที่เผยแพร่แนะนำควรเป็นความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานวิชาการ อิงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก.

เรื่องน่าสนใจ