เร่งผลิต ‘แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรม’ หวังกระจายหมอลงพื้นที่

9637249_s

สธ.จับมือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เพิ่มการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม หลังมีจำนวนไม่เพียงพอ เผยขณะนี้ผลิตได้ปีละ 100 คน ยังขาดแคลนอีก 100 คน…

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างสถาบันการฝึกอบรม ก้าวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง : การกระจายทรัพยากรลงสู่เขต ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบบริการ โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 12 เขต และ 1 เขต กทม. เป็นการกระจายอำนาจการจัดสรรทรัพยากรลงสู่เขต ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งคน เงิน ของ เพื่อจัดบริการที่เครือข่ายเบ็ดเสร็จในเขตบริการเดียวกัน แก้ไขปัญหาทั้งขาดแคลนแพทย์ พยาบาล เตียงรับผู้ป่วย ความแออัด รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการประชาชน ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากร เช่น แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ได้หารือกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางใน 5 ประเด็น ดังนี้

1.การเพิ่มการผลิตแพทย์ประจำบ้าน (Residency training) โดยจะขอให้ราชวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพ กรมการแพทย์และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาระดับคลินิกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ผลิตได้ปีละ 100 คน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 200 คน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ศัลยแพทย์ทั่วไป ประสาทศัลยแพทย์ และศัลยแพทย์ทรวงอก เป็นสาขาขาดแคลน โดยให้เขตบริการสุขภาพขอโควตาได้ตามความขาดแคลน และเปิดโอกาสให้แพทย์เข้ารับการฝึกอบรมได้เร็วขึ้น

2. การรับแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรม ขอให้ราชวิทยาลัยฯ พิจารณารับโควตาแพทย์ประจำบ้านต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากต้นสังกัด และจัดสรรตามความขาดแคลนของเขตบริการสุขภาพ เมื่อจบจะสามารถทำงานในพื้นที่ได้

3. การฝึกปฏิบัติสำหรับแพทย์ใช้ทุนปี 2-3 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของแพทย์ใช้ทุน ขอให้ราชวิทยาลัยฯ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านศัลยกรรม โดยจัดหลักสูตรการเรียนรู้แบบนำตนเองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการฝึกอบรม ทำให้แพทย์สามารถนำความรู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ทันที

4. การพัฒนามาตรฐานการจัดบริการของแพทย์ทั่วไป/แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ขอให้ราชวิทยาลัยฯร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลแต่ละระดับ เช่น โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้น คำนึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล อาทิ การผ่าตัดไส้ติ่งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ควรทำได้ที่โรงพยาบาลชุมชน ภายใต้การดูแลของวิสัญญีพยาบาลได้ในกรณีไม่มีวิสัญญีแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษา ในเรื่องมาตรฐานบริการ

5. ขอให้ราชวิทยาลัยฯ ส่งตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาระบบบริการและระบบการฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา โดยให้สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นผู้ประสานในการดำเนินการ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน เป็นกรรมการร่วม โดยนำข้อสรุปจากที่ประชุม มานำไปสู่การปฏิบัติในระบบบริการและระบบพัฒนาบุคลากร

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะนำร่องความร่วมมือในสาขาศัลยกรรม ก่อนจะขยายความร่วมมือไปให้ครบทั้ง 4 สาขาหลัก คือ ศัลยกรรม สูติกรรม อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ที่มีความขาดแคลนและจำเป็นในการจัดบริการให้ประชาชน

ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะแนวคิดการผลิตศัลยแพทย์เฉพาะทาง จากโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ โดยในการปรับการศึกษาต่อยอดนี้ จะต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ ให้ได้ศัลยแพทย์ที่ตรงกับปัญหาในชุมชน และเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการกระจายโอกาสการรักษาที่ดีให้กับประชาชนต่อไป.

 

ขอบคุณที่มา ไทยรัฐ

เรื่องน่าสนใจ