เสริมสร้างอวัยวะเทียม ร่วมกับกับการฝังรากเทียมบนใบหน้า การรักษาที่ได้ประโยชน์สุดๆ! เพราะการหาหนทางในการรักษา หรือทําให้ใบหน้าที่เคยบกพร่องและผิดปกตินั้น กลับมาเป็นใบหน้าที่ชวนมองเหมือนคนปกติทั่วไปคงจะดีไม่น้อย เทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่จะทําให้ความฝันของพวกเขาเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาได้

เสริมสร้างอวัยวะเทียม
ภาพจาก dereksteinbacher.com

จึงได้มีการสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมา เพื่อเติมเต็มส่วนที่บกพร่องเหล่านั้นให้กลับมาเป็นปกติ แต่ทว่า ในช่วงแรกนั้น การติดอวัยวะเทียมกับส่วนต่างๆ ของร่างกายยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก และยังสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้ที่รับการรักษา จนในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาคิดค้นวิธีที่จะทําให้การยึดติดอวัยวะเทียมนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุด จึงได้นําเทคนิคการฝังรากเทียมมาใช้ ร่วมกับการยึดอวัยวะเทียมบนร่างกาย เพื่อให้เกิดความคงทน และไม่เป็นภาระของผู้ที่รับการรักษาอีกต่อไป

การเสริมสร้างอวัยวะเทียมบนใบหน้า

ร่วมกับการฝังรากเทียม คืออะไร ?
เทคโนโลยีการนํารากเทียมมาใช้ ร่วมกับการฝังอวัยวะเทียมบนใบหน้านี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องบนใบหน้า เช่น ผู้ที่มีหูขาด หูแหว่ง จมูกแหว่ง ไม่มีดวงตา หรือมีอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าไม่สมประกอบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความพิการโดยกําเนิด หรือการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงจากการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ที่ต้องตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไป ได้มีใบหน้าที่สมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ ได้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้รักษากับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องดังกล่าวอย่างแพร่หลายในแถบยุโรป เมื่อประมาณสาม 40 ปีมาแล้ว

เสริมสร้างอวัยวะเทียม
ภาพจาก dereksteinbacher.com

โดยการประยุกต์ใช้รากฟันเทียม ที่ใช้รักษาทางทันตกรรม มาใช้ร่วมกับการฝังอวัยวะเทียมบนใบหน้า เพื่อให้การยึดติดมีความคงทน ติดแน่น ไม่หลุดง่าย ต่างจากวิธีเก่า ที่ต้องอาศัยการทากาวติดอวัยวะเทียมกับส่วนต่างๆ ของใบหน้า เช่น หูปลอม ตาปลอม หรือจมูกปลอม ซึ่งหากผู้ป่วยมีการทํากิจกรรม ก็อาจทําให้วัสดุเทียมเหล่านั้นหลุดออกไปได้ง่าย และสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้ที่ต้องใส่อวัยวะเทียม จึงได้มีการพัฒนาการยึดอวัยวะเทียมบนใบหน้า มาใช้ร่วมกับการฝังรากเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

วัสดุที่ใช้
ในส่วนของรากเทียมนั้น เป็นรากเทียมชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม แต่ได้มีการนํามาประยุกต์ใช้ในการยึดติดอวัยวะเทียมบนใบหน้า โดยรากเทียมที่ว่านี้ ทํามาจากโลหะ คือไททาเนียม ซึ่งไม่มีอันตราย หรือผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกาย และเซลล์ร่างกายสามารถยึดเกาะได้ ส่วนอวัยวะเทียมต่างๆ ทั้งหู ตา จมูก หรือส่วนอื่นๆ นั้น ทํามาจากซิลิโคน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน โดยอวัยวะ
เทียมนี้ สามารถถอดออกมาทําความสะอาด และใส่กลับคืนได้ตาม ปกติ โดยไม่มีปัญหาใดๆ

เสริมสร้างอวัยวะเทียม
ภาพจาก elsevier.es

ขั้นตอนและกระบวนการรักษา
เริ่มแรกต้องเข้ารับคําปรึกษา และการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของใบหน้าโดยรวม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน จากนั้น แพทย์จึงจะเริ่มขั้นตอนในการรักษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนของการสร้างอวัยวะเทียม 
    ซึ่งการสร้างอวัยวะเทียม แพทย์จะทําการประเมินลักษณะของอวัยวะส่วนที่ขาดหายไป เช่น หูแหว่ง หูขาด จมูกแหว่ง สูญเสียดวงตาและเบ้าตา หรือสูญเสียดวงตา และผิวหนังบริเวณอื่น ทั้งนี้ เพื่อนํามาวิเคราะห์ และสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาให้เหมือนจริง และกลมกลืนกับธรรมชาติของผู้ที่เข้ารับการรักษามากที่สุด จากนั้น ก็จะสร้างแบบจําลองขึ้นมา และลองพิมพ์แบบ จนได้อวัยวะเทียมที่เสมือนจริงที่สุดออกมาเป็นขี้ผึ้ง จากนั้น จึงจะทําการสร้างอวัยวะเทียมเป็นซิลิโคน ตามแบบที่วางแผนไว้ เมื่อได้อวัยวะเทียมเรียบร้อยแล้ว ก็จะนํามาวิเคราะห์ และกําหนดทิศทางของการวางตําแหน่งในการฝังรากเทียมต่อไป
เสริมสร้างอวัยวะเทียม
ภาพจาก dereksteinbacher.com
  • การฝังรากเทียม
    ในขั้นตอนนี้ แพทย์จะตรวจสภาพบริเวณอวัยวะที่จะฝังรากเทียม โดยการฝังรากเทียมนั้น ต้องฝังลงไปยังกระดูก ซึ่ง
    ต้องอาศัยการนำอวัยวะเทียมที่สร้างเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อที่จะให้อวัยวะนั้น ยึดติดตามตำแหน่งที่เหมาะสม และคงทน ไม่หลุดง่าย จากนั้น แพทย์จึงจะทําการฝังรากเทียมในบริเวณที่กําหนดไว้ และรอให้รากเทียมนั้นยึดติดกับกระดูกซะก่อน จึงจะสามารถนําอวัยวะเทียมมายึดติดได้อย่างสมบูรณ์

ระยะเวลา 
ในการรักษาตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6-7 เดือน เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบอวัยวะเทียมให้ออกมาเหมือนจริงและมีคุณภาพที่สุด อีกทั้งต้องอาศัยระยะเวลาให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกอย่างสมบูรณ์ด้วย จึงกินเวลานาน

••••••••••••••••••••••••••••••••

สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นค่อนข้างสูง ราคาอยู่ที่ประมาณ 500,000 – 700,000 บาท ต่อหนึ่งอวัยวะ ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) กําลังทําการวิจัยและทดลอง เพื่อให้ได้การรักษาที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ